Budynek Przedszkola

Koncepcja pracy

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

„KOTEK LEON”

w WOLI HANKOWSKIEJ

 

 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak

 

CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA:

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.
 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 7. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

PRIORYTETY PRZEDSZKOLA:

1. Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

 • zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody,
 • teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym,
 • nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
 • „Dbam o siebie i o innych” - kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
 • „Ja i moje relacje z innymi” - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.
 • współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem,
 • aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych,
 • podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców


2. Twórczość wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

 • wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi
 • aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz)
 • kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci
 • wystawy prac plastycznych

 

3. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

 • uczenie się poprzez zabawę
 • oferty dzieci
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań
 • umiem sam zadbać o swój wygląd
 • umiem sam myśleć
 • sam rysuję, śpiewam, tańczę

 

4. Wspomaganie rozwoju dzieckadążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwościuwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci

"Mam własne spojrzenie na świat" - doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka

 • rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkoli .

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
 2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy

 

Nasze wartości:

- bezpieczeństwo, życzliwość, tolerancja, ciepła, domowa atmosfera,

- stosowanie na co dzień „Kodeksu Przedszkolaka”,

- przestrzeganie konwencji Praw Dziecka.

Zapewniamy:

- bardzo dobrze przygotowaną kadrę, systematycznie doskonalącą się i wzbogacającą swój warsztat, pracy, wspomagającą dzieci w rozwijaniu uzdolnień niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

- troskliwą opiekę i tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności, przebiegające w radosnej, pełnej akceptacji atmosferze,

- diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich u dzieci,

- rozwijanie pozytywnych cech charakteru (dobroć, tolerancja, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania),

- zdrowy i higieniczny rytm dnia dostosowany do potrzeb dzieci,

- kontakt z nauczycielem, wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci zgodnie z uniwersalnym systemem wartości,

- indywidualne traktowanie każdego dziecka.

 

Oferujemy:

- aktywne metody pracy, program autorski

- zajęcia dodatkowe (rytmika, j.angielski, j.niemiecki, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia logopedyczne, religia)

- wycieczki krajoznawcze

- uroczystości rodzinne, przedszkolne i grupowe

- udział w akcjach charytatywnych w kraju i naszym lokalnym środowisku

 

Dokąd zmierzamy? Kroki do podjęcia

- sukcesywne doposażenie sal zajęć w zabawki i pomoce dydaktyczne,

- dbałość o wysoki poziom estetyczny pomocy, zabawek, elementów dekoracyjnych w salach, holu placówki,

- włączenie pracowników kuchni i intendenta do zdrowego programu żywienia spożywanie dużej ilości owoców i warzyw oraz picie nie gazowanej wody mineralnej, ograniczenie słodyczy, jak też używanie przygotowywania posiłków jak najmniej konserwantów, barwników,

- podnoszenie wiedzy pedagogicznej i psychologicznej nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, warsztatach, szkoleniach i wdn-ach,

- rozszerzenie form współpracy ze środowiskiem lokalnym,

- kontynuowanie współpracy z logopedą,

- rozszerzenie współpracy z rodzicami,

- udzielanie fachowej pomocy rodzicom i dzieciom zgodnie z nowymi procedurami,

- systematyczna aktualizacja strony internetowej,

- współpraca z innymi placówkami oświatowymi.

 

MISJA PRZEDSZKOLA

W naszym przedszkolu, tak jak w domu - dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

- do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat,

- w świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”,

- dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami,

- diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami,

rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym,

- wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków,

- wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze,

- pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola,

- chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.

|  Home  |  News  |Kontakt  |O przedszkolu  |Galerie   |Oferta  |Dla rodziców  |Galeria  |Organizacja  |Koncepcja pracy  |

Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysql_close() in /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/includes/footer.inc.php:34 Stack trace: #0 /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/index.php(155): include_once() #1 {main} thrown in /home/srv31775/domains/srv31775.seohost.com.pl/public_html/kotek_leon/includes/footer.inc.php on line 34