Koncepcja Pracy

Cele Koncepcji Przedszkola

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój.
 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym.
 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dzEfektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.iecka.
 5. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 6. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci, w tym poszerzenie nowatorstwa pedagogicznego w przedszkolu.

WIZJA PRZEDSZKOLA:

 1. Jesteśmy kreatywni, otwarci i ciekawi świata.
 2. Naszą przedszkolną rodzinę stanowią dzieci, rodzice i wszyscy pracownicy
priorytety przedszkola

Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera

Serdeczna atmosfera jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego) oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju dziecka. Służy prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczucia wartości i zachowania dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

Zwracamy uwagę na przestrzeń, w jakiej bawi i uczy się Twoje dziecko .

Zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody, To wszystko wspiera założenia zdrowego trybu życia.
Teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym.

Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku,
Naszym celem jest kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia.
Stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji.
Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem, aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz kultywowanie tradycji przedszkolnych. Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców.
Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi.
Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz).
Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci oraz wystawy prac plastycznych
priorytety przedszkola

Twórczość

Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu. Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.
priorytety przedszkola

Samodzielność I Rozwój

Dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia sobie w życiu. Przyczynia się do wykonywania podejmowanych zadań.

Wspomaganie rozwoju dziecka – dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci.

Mam własne spojrzenie na świat” – doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka.

Uczenie się poprzez zabawę, to najlepszy sposób przyswajanie wiedzy dla dzieci.
Poszukiwanie rozwiązań, umiejętność zadbania o swój wygląd oraz samodzielnego myślenia.
"Sam rysuję, śpiewam, tańczę."
Rozszerzanie i podtrzymywanie bliskich kontaktów z dziećmi innych przedszkolii.
Kindori

Misja Przedszkola

 1. W naszym przedszkolu, tak jak w domu - dobrze czuje się każde dziecko: mądre, rozbrykane, lękliwe, nieśmiałe, o wielkim sercu, rezolutne, smutne, zagubione, pracowite, gadatliwe, nieposłuszne, roześmiane bo „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.
 2. Do naszego przedszkola przyjmujemy dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
 3. W świat uniwersalnych wartości wprowadza wszystkich wypracowany wspólnie z dziećmi - „Kodeks Przedszkolaka”.
 4. Dobrze wykwalifikowana kadra odkrywa i rozwija w dzieciach ich zdolności, zapewnia przedszkolakom poznanie świata wszystkimi zmysłami.
 5. Diagnozuje, ukierunkowuje i wspomaga rozwój dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami, rozwojowymi w relacji ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 6. Wartościowe zabawy w ciepłej atmosferze przygotowują je do podjęcia szkolnych obowiązków.
 7. Wycieczki i spacery pomagają odkryć, zrozumieć środowisko lokalne i przyrodnicze.
 8. Pragniemy, aby dzieci i ich rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa i współdecydowania o ważnych sprawach przedszkola.
 9. Chcemy wspólnie z rodzicami dążyć do szanowania praw naszych dzieci, wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
Dziecko jest naszym największym dobrem, niepowtarzalnym podmiotem naszych oddziaływań wychowawczych, dlatego nasza praca wychowawcza, opiekuńcza i pedagogiczna opiera się na indywidualnym traktowaniu każdego wychowanka.
EXPLORE KINDORI​

Gallery

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer a viverra arcu. Nullam ac nisl in nunc consequat fermentum in in nisi.
Kindori

HOW TO ENROLL YOUR CHILD TO A CLASS?

Interested in good preschool education for your child? Our kindergarten is the right decision!